Reklamačný poriadok

I. Zodpovednosť za vady

1. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje výhradne na funkčnosť webovej prezentácie a je dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jej odovzdania objednávateľovi zhotoviteľom.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v súvislosti s poruchami alebo odstávkami servera, kde je dielo umiestnené.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené zásahom tretej osoby do diela po jeho odovzdaní objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené konaním objednávateľa.

II. Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu konaním alebo opomenutím konania objednávateľa alebo tretích osôb.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú aplikáciou tretích osôb.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že celková škoda, ktorá môže vzniknúť z porušenia zmluvy alebo platného ustanovenia právnych predpisov súvisiacich s touto zmluvou, nepresiahne sumu zodpovedajúcu cene diela resp. webovej prezentácie.

III. Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak sa objednávateľ dostal do platobnej neschopnosti.

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ svojou činnosťou podstatne porušuje zmluvu alebo ak objednávateľ zhotoviteľovi neposkytol dohodnutú súčinnosť.

3. Objednávateľ súhlasí, že v prípadoch, kedy je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov na zhotovenie webovej prezentácie. Objednávateľ súhlasí, že ako náhrada účelne vynaložených nákladov na zhotovenie webovej prezentácie sa stanovuje zaplatená záloha.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa v omeškaní a neurobí nápravu v dodatočnej lehote 14 dní od doručenia písomnej výzvy.