Zásady ochrany osobných údajov

 1. Spoločnosť V&M Partners Company s.r.o., so sídlom Okružná 1301/74 Michalovce, 071 01 Michalovce, IČO 47 557 273, zapísaná na Okresnom súde Košice I, oddiel sro, vložka 34458/V spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  • emailovú adresu
  • telefónne číslo
 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre správne fungovanie kontaktného formulára. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.
 2. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou V&M Partners Company s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu momentálne nespracúvajú iní spracovatelia.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@redberry.sk

 1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.redberry.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.
 • Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia EÚ máte právo:
  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Práva dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu