Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky, ďalej len VOP sa považujú všeobecné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Zmluvou je dokument uzatvorený medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluva má elektronickú podobu. Podľa povahy veci sa za zmluvu považujú tieto všeobecné obchodné podmienky.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s:

– zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

– zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

– zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na dieľku alebo zmluvy ozavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 22/2003 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 129/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trbu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

II. Vymedzenie pojmov

1. Zhotoviteľom je prevádzkovateľ internetovej stránky www.redberry.sk:

Obchodné meno: V&M Partners Company s.r.o.

Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Košíce I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 34458/V

Sídlo: Okružná 1301/74, Michalovce 071 01

IČO: 47 557 273

DIČ: 2023968353

tel. číslo: 0948 436 444

email: info@redberry.sk

 

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2401747235

IBAN: SK98 8330 0000 0024 0174 7235

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

2. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba uvedená ako objednávateľ v elektronickej komunikácii.

 

3. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3,043 79 Košice 1.

 

III. Uzatvorenie zmluvy

1. Zoznam ponúkaných stránok je prístupný na adrese www.redberry.sk/ready-made/

2. Zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky objednávateľom a jej prijatím zhotoviteľom.

 

3. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 

5. Objednávateľ má právo svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu do 24 hodín od jej prijatia zhotoviteľom. Zrušenie objednávky je možné emailom, v ktorom objednávateľ jednoznačne uvedie, o ktorú objednávku sa jedná.

 

IV. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy sú ,,ready made,, webové prezentácie uložené a vyobrazené na podstránke ,,ready made,, stránky redberry.sk.

2. Webová prezentácia sa považuje za správne vyhotovenú, ak je súlade s požiadavkami, ktoré zadal objednávateľ zhotoviteľovi riadne a včas.

3. Požiadavkami sa rozumie špecifikácia grafických a technických vlastností webovej prezentácie.

V. Plnenia a lehoty

1. Objednávateľ sa zaväzuje do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy odoslať zhotoviteľovi všetky materiály, ktoré súvisia s vytvorením webovej prezentácie objednávateľa, najmä texty, fotky a obrázky. Zhotoviteľ dodá webovú prezentáciu s obsahom takých materiálov, ktoré v stanovenej lehote obdržal od objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť podklady neetické alebo podklady, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi.

2. Čas potrebný na zhotovenie webovej prezentácie zhotoviteľ s objednávateľom dohodnú v elektronickej komunikácii.

3. Ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutú lehotu na dodanie webovej prezentácie, je objednávateľ oprávnený požadovať 10% z dohodnutej ceny webovej prezentácie. Toto neplatí ak bolo príčinou nedodržania lehoty nesplnenie povinnosti zo strany objednávateľa.

4. Okamihom prevzatia webovej prezentácie alebo márneho uplynutia 14 dňovej lehoty prechádza vlastníctvo webovej prezentácie na objednávateľa. Prevzatím webovej prezentácie sa rozumie inštalácia diela na hosting označený objednávateľom pri objednaní webovej prezentácie.

VI. Cena

1. Cena ,,ready made,, webovej prezentácie je uvedená pevnou sumou priamo na www.redberry.sk/ready-made

2. Cena ostatných služieb závisí od dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorá bude predmetom ich ďalšej komunikácie prípadne zmluvy o vytvorení webovej prezentácie.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 100% dohodnutej ceny diela vopred na účet zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ vystaví po uzatvorení zmluvy alebo po uplynutí 14 dňovej lehoty daňový doklad, faktúru.

5. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

VII. Zodpovednosť za vady

1. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje výhradne na funkčnosť webovej prezentácie a je dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jej odovzdania objednávateľovi zhotoviteľom.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v súvislosti s poruchami alebo odstávkami servera, kde je dielo umiestnené.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené zásahom tretej osoby do diela po jeho odovzdaní objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené konaním objednávateľa.

VIII. Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu konaním alebo opomenutím konania objednávateľa alebo tretích osôb.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú aplikáciou tretích osôb.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že celková škoda, ktorá môže vzniknúť z porušenia zmluvy alebo platného ustanovenia právnych predpisov súvisiacich s touto zmluvou, nepresiahne sumu zodpovedajúcu cene diela resp. webovej prezentácie.

IX. Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak sa objednávateľ dostal do platobnej neschopnosti.

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ svojou činnosťou podstatne porušuje zmluvu alebo ak objednávateľ zhotoviteľovi neposkytol dohodnutú súčinnosť.

3. Objednávateľ súhlasí, že v prípadoch, kedy je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov na zhotovenie webovej prezentácie. Objednávateľ súhlasí, že ako náhrada účelne vynaložených nákladov na zhotovenie webovej prezentácie sa stanovuje zaplatená záloha.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa v omeškaní a neurobí nápravu v dodatočnej lehote 14 dní od doručenia písomnej výzvy.

X. Práva duševného vlastníctva

1. Zmluva o vyhotovení webovej prezentácie uzatvorená medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa vzťahuje iba na jednu webovú prezentáciu.

2. Kopírovanie webovej prezentácie alebo jej prenos na iný server je možný len po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa.

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ a objednávateľ spolu komunikujú hlavne elektronicky ale prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

2. Zhotoviteľ a objednávateľ spolu môžu komunikovať telefonicky alebo ústne, ale takto dohodnuté skutočnosti nemôžu byť považované za riadne uplatniteľné nároky podľa zmluvy.

3. Tieto obchodné podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

4. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

5. Tieto obchodné nadobúdajú účinnosť voči objednávateľovi uzavretím zmluvy.

 

6. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si strany navzájom vymenili, najmä informácie obchodného tajomstva, know-how a kódy sa považujú za dôverné.

 

7. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné odo dňa 21. februára 2023.